Stadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN EMMAUS LUND
Antagna 2014-10-13
Reviderade 2017-04-19 (avseende revisor)
Reviderade 2017-08- (avseende överskott §2)

§1 Namn och säte
Föreningens namn är Emmaus Lund och har sitt säte i Lund, Lunds kommun.

§2 Form och ändamål
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Den ska verka i Emmausrörelsens anda, med och
för samhällets mest utsatta och i första hand genom meningsfull sysselsättning och positiv
arbetsgemenskap motverka socialt utanförskap i Lund. Eventuellt ekonomiskt överskott skall skänkas
till av medlemmarna vald aktör som verkar i Emmaus anda. Årsmötet beslutar om har stor del av
överskottet som skall delas ut. Inom denna ram kan beslut fattas under löpande verksamhetsår efter
samstämmigt beslut i både personalens månadsmöte och i styrelsemöte.

§3 Organisation
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Mellan årsmötena leds föreningen av en styrelse
som ska bestå av ett udda antal personer. Ordförande och övriga styrelseledamöter, som minst fyra
och som mest åtta, väljs direkt av årsmötet. Styrelsen utser inom sig, för ett år i sänder, vice
ordförande och kassör. Sekreterare utses av styrelsen vid varje styrelsemöte. En viktig strävan vid val
av styrelse är att en betydande del av den ska ha en tydlig förankring i verksamhetens praktiska
arbete. Föreningen skall ha en extern anlitad revisor som väljs av årsmötet.

§4 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som erkänner föreningens stadgar och idéprogram samt betalar
medlemsavgift. Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet och gäller för det innevarande
verksamhetsåret. Rösträtt har medlem som betalt innevarande års medlemsavgift senast två
månader före årsmötet. Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens
medlemsmöten. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att
medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och
beslutet skall tas med 2/3 majoritet. Medlemskap upphör när medlemsavgift ej är betald.

§5 Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under innevarande års andra
kvartal och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmar
äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10
arbetsdagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas
föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
10. Val av ordförande
11. Val av övriga ledamöter
12. Val av revisorer
13. Mötet avslutas

§6 Beslutsformer
För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt.
Besluten fattas genom öppen omröstning.

§7 Firmatecknare
Firmatecknare utses av styrelsen.

§8 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår löper från 1 januari till och med 31 december samma år.

§9 Stadgeändringar
Stadgeändringar kan genomföras efter likalydande beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra
följande årsmöten som hålls med minst tre månaders mellanrum, varav minst ett skall vara ordinarie
årsmöte. Styrelsen kan dessutom för medlemmarna föreslå stadgeändringar och dessa kan träda i
kraft efter beslut med 2/3 majoritet vid ett extra medlemsmöte.

§10 Upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande medlemsmöten som
hålls med minst två månaders mellanrum. Minst 2/3 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget.
Vid upplösning av föreningen skall eventuella tillgångar överlåtas till en aktör som delar Emmaus
Lunds grundläggande värderingar och mål. Detta beslut tas av det sista årsmötet.